PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB ZAMAWIAJĄC PRODUKTY Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY.

Niniejsza Umowa o świadczenie usług („Umowa”) reguluje korzystanie z tej witryny internetowej, www.avantgardeparis.in, oferty produktów Avant-Garde Paris do zakupu w tej Witrynie lub zakupu produktów dostępnych w tej Witrynie. Niniejsza Umowa obejmuje i włącza poprzez to odniesienie zasady i wytyczne wymienione poniżej. [Avant-Garde Paris] zastrzega sobie prawo do zmiany lub przeglądu warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie wszelkich zmian lub poprawionej Umowy na tej Stronie internetowej. [Avant-Garde Paris] powiadomi Cię o dokonaniu zmian lub poprawek, podając na górze niniejszej Umowy datę ostatniej aktualizacji. Zmieniona lub poprawiona Umowa zacznie obowiązywać natychmiast po jej opublikowaniu w tej Witrynie. Korzystanie z Witryny po opublikowaniu takich zmian lub poprawionej Umowy będzie równoznaczne z akceptacją wszelkich takich zmian lub poprawek. [Avant-Garde Paris] zachęca Cię do zapoznania się z niniejszą Umową za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę, aby upewnić się, że rozumiesz zasady i warunki regulujące korzystanie z Witryny. Niniejsza Umowa nie zmienia w żaden sposób warunków jakiejkolwiek innej pisemnej umowy, którą możesz zawrzeć z [Avant-Garde Paris] na inne produkty lub usługi. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Umową (w tym z wszelkimi wymienionymi zasadami lub wytycznymi), prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Witryny. Jeśli chcesz wydrukować niniejszą Umowę, kliknij przycisk drukowania na pasku narzędzi przeglądarki.

  1. PRODUKTY

Warunki oferty. Na tej Stronie internetowej oferowane są do sprzedaży określone produkty („Produkty”). Składając zamówienie na Produkty za pośrednictwem tej Strony internetowej, wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszej Umowie.

Zapytanie klienta: Jeśli nie powiadomisz naszych zewnętrznych przedstawicieli z call center lub bezpośrednich przedstawicieli handlowych [Avant-Garde Paris] w trakcie rozmowy telefonicznej z Tobą o chęci rezygnacji z dalszej bezpośredniej komunikacji i próśb firmy, wyrażasz zgodę na dalsze otrzymywanie dalszych e-maili i zaproszenia do rozmów telefonicznych [Avant-Garde Paris] i wyznaczone przez niego zespoły telefoniczne lub zewnętrzne zespoły telefoniczne.  

Procedura rezygnacji: Oferujemy 3 proste sposoby rezygnacji z przyszłych próśb. 1. Możesz skorzystać z łącza rezygnacji znajdującego się w dowolnej wiadomości e-mail z prośbą o rezygnację. 2. Możesz także zrezygnować, wysyłając swój adres e-mail na adres: [opt-out e-mail].

  1. Możesz wysłać pisemną prośbę o usunięcie na adres: 17-Felix Kanitz St., 1st Floor, Apt. 2, Primorski District, Warna-9002, Bułgaria

Prawa własności. [Avant-Garde Paris] ma prawa własności i tajemnice handlowe dotyczące Produktów. Nie możesz kopiować, powielać, odsprzedawać ani redystrybuować żadnego Produktu wyprodukowanego i/lub dystrybuowanego przez [Avant-Garde Paris]. [Avant-Garde Paris] ma także prawa do wszystkich znaków towarowych i szaty graficznej oraz określonych układów tej strony internetowej, w tym wezwań do działania, rozmieszczenia tekstu, obrazów i innych informacji.

Podatek od sprzedaży. Jeśli kupisz jakiekolwiek Produkty, będziesz odpowiedzialny za zapłacenie obowiązującego podatku od sprzedaży.

  1. STRONA INTERNETOWA

Treść; Własność intelektualna; Linki stron trzecich. Oprócz udostępniania Produktów, na Stronie znajdują się także materiały informacyjne i marketingowe. Na niniejszej Stronie internetowej znajdują się także informacje, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, prowadzące do stron internetowych osób trzecich, dotyczące odżywek i suplementów diety. [Avant-Garde Paris] nie zawsze tworzy informacje oferowane na tej Stronie; zamiast tego informacje są często zbierane z innych źródeł. W zakresie, w jakim [Avant-Garde Paris] tworzy treści na tej Stronie, treści te są chronione przepisami prawa własności intelektualnej Unii Europejskiej, innych krajów i organów międzynarodowych. Nieautoryzowane użycie materiału może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i/lub innych praw. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość tej Witryny wykorzystuje do celów osobistych i niekomercyjnych. Wszelkie łącza do stron internetowych osób trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. [Avant-Garde Paris] nie popiera treści znajdujących się na takich stronach internetowych osób trzecich. [Avant-Garde Paris]  nie ponosi odpowiedzialności za treść ani jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z dostępu do witryn stron trzecich lub polegania na nich. Jeżeli łączysz się z witrynami osób trzecich, robisz to na własne ryzyko. 

Korzystanie ze Strony internetowej; [Avant-Garde Paris] nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez kogokolwiek z tej witryny. Nie będziesz korzystać z Serwisu do celów niezgodnych z prawem. Będziesz (1) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego podczas korzystania z Witryny (w tym przepisów dotyczących własności intelektualnej), (2) nie zakłócać ani nie zakłócać korzystania z Witryny i korzystania z niej przez innym użytkownikom, (3) nie odsprzedawać materiałów znajdujących się w Serwisie, (4) nie angażować się bezpośrednio ani pośrednio w przesyłanie „spamu”, łańcuszków, wiadomości-śmieci ani żadnego innego rodzaju niechcianej komunikacji oraz (5) nie zniesławiać, nękać, znęcać się lub przeszkadzać innym użytkownikom Witryny

Licencja. Korzystając z tej Strony, otrzymujesz ograniczone, niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z treści i materiałów znajdujących się na Stronie w związku z normalnym, niekomercyjnym korzystaniem z Strony. Nie wolno kopiować, reprodukować, przesyłać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych takich treści lub informacji bez wyraźnej pisemnej zgody [Avant-Garde Paris] lub odpowiedniej strony trzeciej (jeśli kwestionowana jest treść strony trzeciej).

Mianowanie. Publikując, przechowując lub przesyłając jakiekolwiek treści w Witrynie, niniejszym udzielasz [Avant-Garde Paris] wieczystego, ogólnoświatowego, niewyłącznego, wolnego od opłat, zbywalnego prawa i licencji na używanie, kopiowanie, wyświetlanie, wykonywanie, tworzenie utworów pochodnych, rozpowszechniać, rozpowszechniać, przesyłać i przypisywać takie treści w dowolnej formie, we wszystkich mediach znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości, w dowolnym miejscu na świecie. [Avant-Garde Paris] nie ma możliwości kontrolowania charakteru treści generowanych przez użytkowników oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Witryny i za wszelkie publikowane przez Ciebie treści. [Avant-Garde Paris] nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody wynikające z jakichkolwiek postów lub interakcji pomiędzy użytkownikami. [Avant-Garde Paris] zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, do monitorowania interakcji pomiędzy i pomiędzy użytkownikami Witryny oraz do usuwania wszelkich treści, które [Avant-Garde Paris]  uzna za niewłaściwe, według własnego uznania. 

 

Avant-Garde Paris